Η υπόθεση της μεταφοράς βυτιοφόρων LNG από τον προβλήτα Περάματος Μεγάρων αποτέλεσε αφορμή για τον Ηλία Μουσταΐρα, προκειμένου αυτός να καταθέσει πρόταση για τη σύσταση Λιμενικού Γραφείου στο Δήμο Μεγαρέων.

Ο πρώην πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μεγάρων υπέβαλλε την Δευτέρα 13/11/2023 τη συγκεκριμένη πρόταση, στο πλαίσιο της προσπάθειας θωράκισης της περιοχής μας από δυσμενείς εξελίξεις, αναδεικνύοντας όμως και την αναπτυξιακή προοπτική για το παράκτιο μέτωπο της περιοχής μας.

Η πρόταση του κ. Μουσταΐρα που σήμερα κατέχει τη θέση του προέδρου της Ένωσης Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Δυτικής Αττικής, κατατέθηκε στο πρωτόκολλο του Δήμου Μεγάρων υπόψιν του δημάρχου κ. Γρ. Σταμούλη, του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου κ. Γιαν. Δήμα, του νεοεκλεγέντα δημάρχου κ. Παν. Μαργέτη, των επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων, αντιδημάρχων και δημοτικών συμβούλων.

Παρουσιάζοντας το νομικό πλαίσιο για τη σύσταση των δημοτικών λιμενικών γραφείων ο κ. Μουσταΐρας κάνει γνωστό πως στο άρθρο 38 παρ. 3 του Ν.4150/2013 και δη στα εδάφια στ), ζ) και η), τα οποία προστέθηκαν με το άρθρο 140 παρ. 8 του Ν.4504/2017 (ΦΕΚ 184/29-11-2017, τ.Α’), ο οποίος ψηφίστηκε για τα θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στους Δήμους που δεν υφίσταται Λιμενικό Ταμείο, δίνεται η δυνατότητα να συστήσουν Δημοτικά Λιμενικά Γραφεία προκειμένου να διαχειριστούν τους υφιστάμενους εντός των διοικητικών ορίων τους λιμένες, αλιευτικά καταφύγια, λιμενικές υποδομές-εγκαταστάσεις κλπ.

Επίσης και όσον αφορά την σκοπιμότητα σύστασης Λιμενικού Γραφείου στο Δήμο Μεγαρέων ο κ. Μουσταΐρας επισημαίνει τα εξής:

1. Είναι ευρέως γνωστό ότι ο Δήμος Μεγαρέων διαθέτει παραλιακό μέτωπο ιδιαίτερου κάλλους, το οποίο δύναται να αξιοποιηθεί για την περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής, ενώ παράλληλα θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας που συνδέονται άρρηκτα με το εκτεταμένο παράκτιο μέτωπο του Δήμου.

Δυνάμει του ισχύοντος σήμερα νομικού πλαισίου, ως αυτό διαμορφώθηκε μετά την θέση σε ισχύ του άρθρου 140 παρ. 8 του Ν.4504/2017, κρίνεται αναγκαία, σκόπιμη και ωφέλιμη για τον Δήμο, η σύσταση αυτοτελούς Δημοτικού Λιμενικού Γραφείου.

Το εν λόγω γραφείο θα είναι αρμόδιο για τη διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση των ζωνών λιμένων και εξομοιούμενων ζωνών λιμένων καθώς και των αντίστοιχων θαλασσίων ζωνών, την αξιοποίηση υποδομών και μικρών λιμενικών εγκαταστάσεων, με απώτερο σκοπό τη βέλτιστη αξιοποίηση του παραλιακού μετώπου που βρίσκεται εντός των διοικητικών του ορίων.

Με την ενσωμάτωσή του στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου Μεγαρέων, το Λιμενικό Γραφείο θα αποτελέσει ένα «χρήσιμο» εργαλείο. Η παρουσία του θα προσπαθήσει αφενός να «θωρακίσει» τις όποιες προσπάθειες υποβάθμισης της ευρύτερης περιοχής και αφετέρου θα ανοίξει ένα καλύτερο δρόμο για την αξιοποίηση και εν γένει διαχείριση του παραλιακού μας μετώπου, τον σχεδιασμό, την ωρίμανση και την αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων και έκτακτων καταστάσεων κλπ.

2. Σύμφωνα με τα έως και σήμερα δεδομένα, στα διοικητικά όρια των όμορων Δήμων με τον Δήμο Μεγαρέων δεν έχουν συσταθεί Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία ή Δημοτικά Λιμενικά Γραφεία, ούτε βέβαια έχει συσταθεί στον Δήμο Μεγαρέων μέχρι σήμερα Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο ή Δημοτικό Λιμενικό Γραφείο.

Τουναντίον, την πλήρη αρμοδιότητα έχει ο Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας (ΟΛΕ) Α.Ε. ο οποίος είναι, σύμφωνα με το Ν. 2932 ΦΕΚ Α’145/27-6-2001, ο «Φορέας Διοίκησης και Εκμετάλλευσης» του λιμένα Ελευσίνας, με την έννοια του Ν.2971/2001 (ΦΕΚ Α’285).

Με βάση όλα όσα παρουσιάζει στην πρότασή του ο κ. Μουσταΐρας, και με την προοπτική της αξιοποίησης στο έπακρον από το Δήμο Μεγαρέων ντου ισχύοντος Νομικού Πλαισίου που δίνει η πολιτεία, η διεκδίκηση σημαντικού μέρους της διαχείρισης του παράκτιου μετώπου του θα προσφέρει μελλοντικά στο Δήμο μας τη δυνατότητα για:

✓ Μελέτη αξιολόγησης υφιστάμενων παράκτιων χώρων και εγκαταστάσεων που θα δύναται να έρθουν στην δικαιοδοσία του νέου Δημοτικού Λιμενικού Γραφείου

✓ Χωρική και οικονομική εξέταση παρεμβάσεων

✓ Ανάλυση ωριμότητας έργων

✓ Διαμόρφωση αναπτυξιακών σχεδίων

✓ Ανάπτυξη φακέλου προτάσεων και εύρεση σχετικών χρηματοδοτήσεων από εγχώρια ή/και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα

Στον επίλογο της πρότασής του ο Ηλίας Μουσταΐρας αναφέρει σχετικά:

Προτείνω τη σύσταση Δημοτικού Λιμενικού Γραφείου στο Δήμο Μεγαρέων

  • Το Δημοτικό Λιμενικό Γραφείο θα αποτελεί αυτοτελή υπηρεσιακή μονάδα του Δήμου Μεγαρέων και ως προς τη λειτουργία του εφαρμόζονται, κατ’αναλογίαν, οι διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.2738/1999.
  • Οι πόροι του Δημοτικού Λιμενικού Γραφείου θα είναι αυτοί που καθορίζονται από τη νομοθεσία που αφορά στον προσδιορισμό των ανταποδοτικών τελών και δικαιωμάτων των Λιμενικών Ταμείων και Δημοτικών Λιμενικών Γραφείων.
  • Το Δημοτικό Λιμενικό Γραφείο θα στελεχώνεται με τακτικό και έκτακτο προσωπικό, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που ισχύουν για τους ΟΤΑ.
  • Μετά τον καθορισμό της ζώνης λιμένα ή την εξομοίωση με ζώνη λιμένα, ο καθορισμός των αρμοδιοτήτων, που αφορούν στον εν γένει χειρισμό θεμάτων και σχετίζονται με τη διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση των θαλάσσιων και χερσαίων ζωνών λιμένα και την παροχή λιμενικών υπηρεσιών του Δημοτικού Λιμενικού Γραφείου Δήμου Μεγαρέων, καθώς και η ένταξη αυτού ως Υπηρεσιακής Μονάδας του Δήμου Μεγαρέων θα γίνει μετά από την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, με μεταγενέστερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα κοινοποιηθεί νομίμως στους αρμόδιους φορείς.
  • Η προτεινόμενη απόφαση θα κοινοποιηθεί εντός ενός (1) μηνός από τη λήψη της, στα αρμόδια Υπουργεία Εσωτερικών-Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων, καθώς και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’αριθ.32901/26-7-2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2728/10-7-2018, τ.Β’).