Πάμε να δούμε τι περιλαμβάνει το φοβερό και τρομερό σχέδιο εξυγίανσης όσον αφορά εμάς τους εργαζόμενους και στη συνέχεια ακολουθεί το σχόλιο μας:

  1. Στη συμφωνία εξυγίανσης αναγνωρίζεται ότι οι συμβαλλόμενοι στη συμφωνία εξυγίανσης εργαζόμενοι συμφωνούν με τη ΝΒΕΕ και συναποδέχονται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα τη λύση και κατάργηση της μεταξύ τους εργασιακής σχέσης και σύμβασης με ισχύ από την προτεραία της Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Μεταβιβάσεων. Από την ημερομηνία αυτή και εντεύθεν, οι συμβαλλόμενοι εργαζόμενοι παύουν να παρέχουν την εργασία τους προς τη ΝΒΕΕ, συμφώνως και προς τη σχετική διαβούλευση που έλαβε χώρα με το σωματείο των εργαζομένων σύμφωνα με τον ν. 1387/1983 (Α’ 110) και την υπ’ αρ. 11223/9.3.2021 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης (Β’ 923), όπως προκύπτει από το από 20.12.2021 Πρακτικό Διαβούλευσης. Οι νέες εταιρείες δεν αποτελούν διάδοχο εργοδότη, κατά την έννοια του π.δ. 178/2002 (Α’ 162), αλλά αναλαμβάνουν την ενοχική υποχρέωση αποπληρωμής των ρυθμιζόμενων υποχρεώσεων της ΝΒΕΕ προς αυτούς.
  2. Ως προς τις υποχρεώσεις της ΝΒΕΕ προς τους εργαζομένους, οι απαιτήσεις των οποίων ικανοποιούνται προνομιακά σε σχέση με τις λοιπές κατηγορίες πιστωτών, ισχύουν τα εξής:

α. Οι εμφαινόμενες υποχρεώσεις της ΝΒΕΕ έναντι των εργαζομένων με ημερομηνία υπολογισμού την 30η.9.2021 που αφορούν απαιτήσεις από μισθούς (δεδουλευμένες αποδοχές και μισθούς υπερημερίας), δώρα, επιδόματα και λοιπές αποζημιώσεις πάσης φάσης που απορρέουν από τη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας τους με τη ΝΒΕΕ συνολικού ποσού είκοσι επτά εκατομμυρίων σαράντα μίας χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι πέντε Ευρώ και δέκα λεπτών (27.041.925,10 €), καθώς και οι αποζημιώσεις απόλυσής τους ποσού δεκατριών εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι ένα Ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (13.397.421,35 €)) αναλαμβάνονται εξ ολοκλήρου από την ONEX ELEFSIS NAVAL AND MARITIME ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Ειδικότερα, αναφορικά με την καταβολή της αποζημίωσης απόλυσης, αυτή καταβάλλεται σε κάθε έναν από τους εργαζομένους σε δόσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία νομοθεσία.

Κατά την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης των Μεταβιβάσεων, η ONEX ELEFSIS NAVAL AND MARITIME ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ καταβάλλει το ποσό της πρώτης δόσης της αποζημίωσής σε κάθε έναν από αυτούς. Και οι λοιπές δόσεις καταβάλλονται από την ONEX ELEFSIS NAVAL AND MARITIME ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά τον ίδιο τρόπο.

Το ύψος της αποζημίωσης απόλυσης υπολογίζεται με τη διανυθείσα έως την 30η.9.2021 προϋπηρεσία, ημερομηνία μέχρι την οποία οφείλονται και οι δεδουλευμένες αποδοχές, δηλαδή όσες αποδοχές οφείλονταν από την εδώ συμβαλλόμενη Εταιρεία πριν από την 1η.2.2016 οπότε το Πολεμικό Ναυτικό άρχισε να καταβάλλει το εβδομήντα τοις εκατό (70%) της μισθοδοσίας του προσωπικού και από την 1η.2.2016 τη διαφορά μεταξύ του συμφωνηθέντος μισθού και του αντίτιμου της εργασίας που καταβάλλεται από το Πολεμικό Ναυτικό (ήτοι τριάντα τοις εκατό [30%] του μισθού, Δώρου Πάσχα, Δώρου Χριστουγέννων, επιδομάτων κ.λπ.).

Η, δε, καταβολή από την ONEX ELEFSIS NAVAL AND MARITIME ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ συνιστά εκπλήρωση ενοχικής υποχρέωσης με βάση την παρούσα και όχι εργοδοτικής υποχρέωσης με βάση την εργατική νομοθεσία.

Οι απαιτήσεις από μισθούς (δεδουλευμένες αποδοχές και μισθούς υπερημερίας), δώρα, επιδόματα και λοιπές αποζημιώσεις πάσης φύσεως, αποπληρώνονται το συντομότερο δυνατόν μετά την ανάληψη ικανού αριθμού έργων από την ONEX ELEFSIS NAVAL AND MARITIME ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στο πλαίσιο συνεργασίας της με το Πολεμικό Ναυτικό. Οι κατά τα ανωτέρω οφειλόμενες αποδοχές αποπληρώνονται από την ONEX ELEFSIS NAVAL AND MARITIME ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, εφάπαξ ή αναλογικά, με κριτήριο το είδος και το ύψος των συμβάσεων που θα ανατεθούν από το Πολεμικό Ναυτικό στην ONEX ELEFSIS NAVAL AND MARITIME ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ανεξάρτητα αν το γεγονός αυτό λάβει χώρα πριν την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης των Μεταβιβάσεων.

β. Απαιτήσεις εργαζομένων που αφορούν/γεννήθηκαν ή σχετίζονται ενδεικτικά με μισθούς (δεδουλευμένες αποδοχές και μισθούς υπερημερίας), δώρα, επιδόματα, αποζημιώσεις και πάσης φύσεως άλλες απαιτήσεις, που απορρέουν από τη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας τους με τη ΝΒΕΕ για το χρονικό διάστημα από την 30η.9.2021 έως την Ημερομηνία Επικύρωσης, πλην αυτών που ρητώς ρυθμίζονται κατά τα ανωτέρω, διαγράφονται ολοσχερώς.

Το αυτό ισχύει και για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις ως άνω απαιτήσεις έναντι του Ελληνικού Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.

γ. Πέραν των ανωτέρω αναφερόμενων συνολικών υποχρεώσεων, ουδεμία άλλη υποχρέωση (συμπεριλαμβανομένων τυχόν οφειλόμενων λοιπών αποζημιώσεων) προς εργαζόμενους ή αξίωση των τελευταίων αναλαμβάνεται ή αναγνωρίζεται από τις νέες εταιρείες, αυτές ικανοποιούνται από το μη Μεταβιβαζόμενο Ενεργητικό, ενώ σε περίπτωση μη ικανοποίησής τους αυτές διαγράφονται ολοσχερώς.

ΕΦΙΑΛΤΗΣ !!!

Ακόμα και αυτή η  αποτρόπαια και αποκρουστική έκφραση   δεν μπορεί να περιγράψει το περιεχόμενο του σχεδίου νόμου που έθεσε σε δημόσια διαβούλευση ο «Θανατοφύλακας» των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων στα Ναυπηγεία Ελευσίνας.

Κατανοούμε πλήρως γιατί τόσο καιρό το διατηρούσαν επτασφράγιστο μυστικό.

Αποκαλύφθηκε σε όλο του το μεγαλείο το περίφημο σχέδιο εξυγίανσης του πολυαγαπημένου εργοδότη μας και του τηλεπωλητή νανογιλέκων.

Οι φόβοι μας για το εργασιακό μας βατερλώ όχι απλώς επιβεβαιώθηκαν αλλά θα τολμήσουμε να πούμε ότι η αλήθεια του περιεχομένου μας ξεπερνάει ακόμα και στις χειρότερες προβλέψεις μας.

Ουσιαστικά με αυτό το σχέδιο ο εργοδότης και ο κύριος «αδιευκρίνιστα ποσά Υπουργός» τοποθέτησαν την ταφόπλακα όχι μόνο στις ελπίδες και στις προσδοκίες μας για την καταβολή των δεδουλευμένων μας, τις επαναπροσλήψεις μας, και τις Συλλογικές μας Συμβάσεις αλλά και στο εργασιακό μας μέλλον ως εργαζόμενοι στα Ναυπηγεία Ελευσίνας.

Συγκεκριμένα :

  1. Δεν γίνεται καμία αναφορά για επαναπροσλήψεις και διασφάλιση των υπαρχουσών θέσεων απασχόλησης.
  2. Δεν γίνεται καμία αναφορά στο εργασιακό μοντέλο εργασίας.
  3. Δεν γίνεται καμία αναφορά σε συλλογικές συμβάσεις.

Και πάμε στα καλύτερα…!!!!

  1. Επικαλούμενοι τις ψηφοφορίες της 30/9/2021 και του πρακτικού διαβούλευσης που συμφώνησαν με την ΔΑΚΕ στις 20/12/2021 μας αναφέρουν ότι, με την ολοκλήρωση των μεταβιβάσεων λύνουν την εργασιακή μας σχέση με τα ΝΒΕΕ , μας απολύουν δηλαδή και μας αποζημιώνουν σε δόσεις όπως προβλέπεται στην οικεία νομοθεσία ,αρχής γενομένης καταβολής της πρώτης δόσης την ημερομηνία ολοκλήρωσης της μεταβίβασης.

ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΜΑΣ ΣΕ  ΔΙΜΗΝΙΑΙΕΣ ΔΟΣΕΙΣ και ΑΝΕΡΓΙΑ !!!

Και ολοκληρώνουμε με το πιο εφιαλτικό από όλα τα υπόλοιπα που προαναφέραμε με την καταβολή των δεδουλευμένων μας.

  1. Συνδέοντας την αποπληρωμή μας με τις αναθέσεις από το Π.Ν αναφέρει επακριβώς.

Οι οφειλές μας θα αποπληρώνονται «το συντομότερο δυνατόν μετά την ανάληψη ικανού αριθμού έργων από την ΟΝΕΧ στο πλαίσιο συνεργασίας με το Π.Ν».

Δηλαδή σε ελεύθερη μετάφραση τι μας λέει ο ποιητής;;

Ότι για να σας καταβάλλω τα δεδουλευμένα σας πρέπει το Υπουργείο Άμυνας και το Π. Ν να μου αναθέσει μέρος του εξοπλιστικού προγράμματος και μάλιστα τονίζει και τη λέξη «ικανού» αριθμού έργων , ειδάλλως δεν θα εισπράξετε τίποτα ή θα περιμένετε μέχρι αναθέσεως έργου από το Π.Ν.

Και για να βάλει και το καταστροφικό κερασάκι στη τούρτα μας δηλώνει ότι οι ανωτέρω οφειλές θα αποπληρώνονται εφάπαξ ή αναλογικά με βασικό κριτήριο το είδος και το ύψος των συμβάσεων που θα ανατεθούν από το Π.Ν.

Δηλαδή ανάλογα με το πρόγραμμα αν είναι μεγάλο ή οι οικονομικές συμφωνίες που απορρέουν από τις αναθέσεις είναι αρκετές θα μας δίνει και τα ανάλογα χρήματα.

Από τα συμφραζόμενα εξάγεται το συμπέρασμα ότι αν δεν μας ανατεθούν προγράμματα δεδουλευμένα γιοκ !!!

Αλλά και στην καλύτερη των περιπτώσεων να μας ανατεθούν προγράμματα ο επενδυτής δεν θέτει κάποιο χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής αλλά μας παραπέμπει στην καλή του διάθεση και ανάλογα τα ποσά που θα του καταβάλλει το Π.Ν.

Συμπερασματικά δεν είμαστε απλώς στον αέρα αλλά αν εγκριθεί αυτό το εργασιακό έκτρωμα μεταφερόμαστε απευθείας στα Τάρταρα!!!

Όσο για το υπόλοιπο περιεχόμενο επιφυλασσόμεθα για να το αναλύσουμε αργότερα άρθρο προς άρθρο αφού όμως επισημάνουμε ότι τα 102 εκ.  της πολυδιαφημισμένης Αμερικανικής χρηματοδότησης και το DFC δεν αναφέρονται πουθενά!

Εξαφανίστηκαν μυστηριωδώς…

Τώρα ο Υπουργός το μετέβαλε σε αόριστη προσέλκυση κεφαλαίων…

Από που άραγε ;;;

Επίσης παρόλη την αναζήτηση μας δεν βρήκαμε κάτι για την Fincantieri !

Δυστυχώς , ο ψεύτης και ο κλέφτης τον πρώτο χρόνο χαίρονται.

Μέρα με την ημέρα θα αποκαλύπτεται ολόκληρη η σκευωρία και η παραπλάνηση για να μας υφαρπάξουν την ψήφο μας.

Μόνο μια λέξη τους ταιριάζει:

ΝΤΡΟΠΗ !!!

ΥΓ: Και όμως βρέθηκαν συνδικαλιστές όχι απλώς να υποστηρίξουν αυτό το εργασιακό τέρας αλλά παίζοντας συνεχώς με τις ζωές μας και τα συναισθήματα μας ,να μας κοροϊδεύουν και να μας τάζουν εδώ και 4 χρόνια λαγούς και πετραχήλια ενώ ήξεραν από την πρώτη στιγμή ότι ο θησαυρός ήταν άνθρακας!!!

Αυτή είναι η ΔΑΚΕ, και σας παρακαλούμε όλους να σκεφτείτε αν αυτό το περιεχόμενο που διαβάζετε σήμερα έχει καμία σχέση με όλα αυτά που μας υπόσχονταν τόσα χρόνια.

Μόνο αυτό.

Κάνετε την σύγκριση και κρίνετε.