ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ   ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.)

                     ΜΕΓΑΡΑ, 19.08.2019

             

 

                                  Αριθμ. Πρωτ.:  1691

 
         
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΧΡ. ΜΩΡΑΪΤΟΥ 48,

Τ.Κ: 19100

     
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :ΒΑΡΕΛΑΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2296082747 –  89150
   
EMAIL: deadhm@otenet.gr

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’αριθμ. ΣΟΧ 2 /2019 (Α.Π.:   1692/19.08.2019) για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την πρόσληψη μουσικού-καλλιτεχνικού  προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας  Ορισμένου Χρόνου.

Η  Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Μεγαρέων (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.) ανακοινώνει

 

την πρόσληψη μουσικού – καλλιτεχνικού  προσωπικού δεκαεννέα  (19) ατόμων, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου, ειδικοτήτων Καθηγητών Μουσικών οργάνων για τις ανάγκες του «ΒΥΖΑΝΤΕΙΟΥ ΩΔΕΙΟΥ» του Δήμου Μεγαρέων και του παραρτήματός του στην Ν. Πέραμο, που λειτουργούν από την Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Μεγαρέων (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.), για το  διδακτικό έτος 2019 – 2020, για τις εξής ειδικότητες, αριθμό ατόμων και διάρκεια σύμβασης, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα τυπικά και ειδικά προσόντα:

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – ΕΙΔΗΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜ. ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤ. ΒΑΘΜΙΔΑ ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΥΠΙΚΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Εκπαιδευτικό – Καλλιτεχνικό προσωπικό & Βοηθητικό προσωπικό
Καλλιτεχνικό   Προσωπικό – Καθηγητής Αν. Θεωρητικών 2 ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 1.Τίτλοι σπουδών : Δίπλωμα Σύνθεσης ή και Πτυχίο Ανωτέρω Θεωρητικών (Αρμονίας, αντίστιξης, Φούγκας), αναγνωρισμένου από το Υπ.Πο.Α.   μουσικού ιδρύματος εσωτερικού ή εξωτερικού.

2.Γενική Προϋπηρεσία στο αντικείμενο: αποδεδειγμένη διδακτική προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα, εποπτευόμενα από το Υπ.Πο.Α.  Τουλάχιστον 2ετής προϋπηρεσία στο αντικείμενο της ειδικότητας αποδεικνυόμενη με τον αριθμό έγκρισης του Υπ.Πο.Α.

3. Προϋπηρεσία στον φορέα.

4. Καλλιτεχνική δραστηριότητα: Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγμένη: Βιογραφικό σημείωμα με το ευρύτερο  αντικείμενο ενασχόλησης.

Παιδαγωγικά και ειδικά προσόντα: Παιδαγωγική/εκπαιδευτική εμπειρία, σεμινάρια-επιμόρφωση στο αντικείμενο.

Καλλιτεχνικό   Προσωπικό – Καθηγητής Πιάνου 3 ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 1.Τίτλοι σπουδών : Πτυχίο Τμημάτων Μουσικών Σπουδών αναγνωρισμένων Πανεπιστημίων ή άλλης ισότιμης ανώτατης σχολής εσωτερικού ή εξωτερικού στην αντίστοιχη ειδικότητα. Δίπλωμα ή πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένου από το Υπ.Πο.Α.  μουσικού ιδρύματος εσωτερικού ή εξωτερικού.

2.Γενική Προϋπηρεσία στο αντικείμενο: αποδεδειγμένη διδακτική προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα, εποπτευόμενα από το Υπ.Πο.Α.  Τουλάχιστον 2ετής προϋπηρεσία στο αντικείμενο της ειδικότητας αποδεικνυόμενη με τον αριθμό έγκρισης του Υπ.Πο.Α.

3. Προϋπηρεσία στον φορέα.

4. Καλλιτεχνική δραστηριότητα: Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγμένη: Βιογραφικό σημείωμα με το ευρύτερο  αντικείμενο ενασχόλησης.

Παιδαγωγικά και ειδικά προσόντα: Παιδαγωγική/εκπαιδευτική εμπειρία, σεμινάρια-επιμόρφωση στο αντικείμενο.

 

Καλλιτεχνικό   Προσωπικό – Καθηγητής Κιθάρας

 

2

 

ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ

 

Εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

1.Τίτλοι σπουδών : Δίπλωμα ή Πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένου από το Υπ.Πο.Α.   μουσικού ιδρύματος εσωτερικού ή εξωτερικού.

2. Γενική Προϋπηρεσία στο αντικείμενο: αποδεδειγμένη διδακτική προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα, εποπτευόμενα από το Υπ.Πο.Α.  Τουλάχιστον 2ετής προϋπηρεσία στο αντικείμενο της ειδικότητας αποδεικνυόμενη με τον αριθμό έγκρισης του Υπ.Πο.Α.

3. Προϋπηρεσία στον φορέα.

4. Καλλιτεχνική δραστηριότητα: Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγμένη: Βιογραφικό σημείωμα με το ευρύτερο  αντικείμενο ενασχόλησης.

Παιδαγωγικά και ειδικά προσόντα: Παιδαγωγική/εκπαιδευτική εμπειρία, σεμινάρια-επιμόρφωση στο αντικείμενο.

Καλλιτεχνικό   Προσωπικό – Καθηγητής Μονωδίας 1 ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 1.Τίτλοι σπουδών : Δίπλωμα ή Πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένου από το Υπ.Πο.Α.  μουσικού ιδρύματος εσωτερικού ή εξωτερικού.

2. Γενική Προϋπηρεσία στο αντικείμενο: αποδεδειγμένη διδακτική προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα, εποπτευόμενα από το Υπ.Πο.Α.  Τουλάχιστον 2ετής προϋπηρεσία στο αντικείμενο της ειδικότητας αποδεικνυόμενη με τον αριθμό έγκρισης του Υπ.Πο.Α.

3. Προϋπηρεσία στον φορέα.

4. Καλλιτεχνική δραστηριότητα: Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγμένη: Βιογραφικό σημείωμα με το ευρύτερο  αντικείμενο ενασχόλησης.

Παιδαγωγικά και ειδικά προσόντα: Παιδαγωγική/εκπαιδευτική εμπειρία, σεμινάρια-επιμόρφωση στο αντικείμενο.

Καλλιτεχνικό   Προσωπικό – Καθηγητής Βιολιού 1 ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 1.Τίτλοι σπουδών : Πτυχίο Τμημάτων Μουσικών Σπουδών αναγνωρισμένων Πανεπιστημίων ή άλλης ισότιμης ανώτατης σχολής εσωτερικού ή εξωτερικού στην αντίστοιχη ειδικότητα. Δίπλωμα ή πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένου από το Υπ.Πο.Α.   μουσικού ιδρύματος εσωτερικού ή εξωτερικού.

2. Γενική Προϋπηρεσία στο αντικείμενο: αποδεδειγμένη διδακτική προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα, εποπτευόμενα από το Υπ.Πο.Α.  Τουλάχιστον 2ετής προϋπηρεσία στο αντικείμενο της ειδικότητας αποδεικνυόμενη με τον αριθμό έγκρισης του Υπ.Πο.Α.

3. Προϋπηρεσία στον φορέα.

4. Καλλιτεχνική δραστηριότητα: Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγμένη: Βιογραφικό σημείωμα με το ευρύτερο  αντικείμενο ενασχόλησης.

Παιδαγωγικά και ειδικά προσόντα: Παιδαγωγική/εκπαιδευτική εμπειρία, σεμινάρια-επιμόρφωση στο αντικείμενο.

Καλλιτεχνικό   Προσωπικό – Καθηγητής Κρουστών 1 ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 1.Τίτλοι σπουδών : Δίπλωμα ή Πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένου από το Υπ.Πο.Α.   μουσικού ιδρύματος εσωτερικού ή εξωτερικού. Απολυτήριος τίτλος ή βεβαίωση σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος εσωτερικού ή Εξωτερικού.

2. Γενική Προϋπηρεσία στο αντικείμενο: αποδεδειγμένη διδακτική προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα, εποπτευόμενα από το Υπ.Πο.Α.  Τουλάχιστον 2ετής προϋπηρεσία στο αντικείμενο της ειδικότητας αποδεικνυόμενη με τον αριθμό έγκρισης του Υπ.Πο.Α.

3. Προϋπηρεσία στον φορέα.

4. Καλλιτεχνική δραστηριότητα: Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγμένη: Βιογραφικό σημείωμα με το ευρύτερο  αντικείμενο ενασχόλησης.

Παιδαγωγικά και ειδικά προσόντα: Παιδαγωγική/εκπαιδευτική εμπειρία, σεμινάρια-επιμόρφωση στο αντικείμενο.

Καλλιτεχνικό   Προσωπικό – Καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής 2 ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 1. Δίπλωμα ή Πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένου από το Υπ.Πο.Α.   μουσικού ιδρύματος εσωτερικού ή εξωτερικού.

2. Γενική Προϋπηρεσία στο αντικείμενο: αποδεδειγμένη διδακτική προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα, εποπτευόμενα από το Υπ.Πο.Α.  Τουλάχιστον 2ετής προϋπηρεσία στο αντικείμενο της ειδικότητας αποδεικνυόμενη με τον αριθμό έγκρισης του Υπ.Πο.Α.

3. Προϋπηρεσία στον φορέα.

4. Καλλιτεχνική δραστηριότητα: Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγμένη: Βιογραφικό σημείωμα με το ευρύτερο  αντικείμενο ενασχόλησης.

Παιδαγωγικά και ειδικά προσόντα: Παιδαγωγική/εκπαιδευτική εμπειρία, σεμινάρια-επιμόρφωση στο αντικείμενο

Καλλιτεχνικό   Προσωπικό – Καθηγητής Ηλεκτρικού Μπάσου 1 ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 1. Δίπλωμα ή Πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένου από το Υπ.Πο.Α.   μουσικού ιδρύματος εσωτερικού ή εξωτερικού.

2. Γενική Προϋπηρεσία στο αντικείμενο: αποδεδειγμένη διδακτική προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα, εποπτευόμενα από το Υπ.Πο.Α.  Τουλάχιστον 2ετής προϋπηρεσία στο αντικείμενο της ειδικότητας αποδεικνυόμενη με τον αριθμό έγκρισης του Υπ.Πο.Α.

3. Προϋπηρεσία στον φορέα.

4. Καλλιτεχνική δραστηριότητα: Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγμένη: Βιογραφικό σημείωμα με το ευρύτερο  αντικείμενο ενασχόλησης.

Παιδαγωγικά και ειδικά προσόντα: Παιδαγωγική/εκπαιδευτική εμπειρία, σεμινάρια-επιμόρφωση στο αντικείμενο

Καλλιτεχνικό   Προσωπικό – Καθηγητής Μπουζουκιού 1 ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 1.Τίτλοι σπουδών : Πτυχίο ή βεβαίωση σπουδών οργάνου αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος εσωτερικού ή εξωτερικού

2. Γενική Προϋπηρεσία στο αντικείμενο: αποδεδειγμένη διδακτική προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα, εποπτευόμενα από το Υπ.Πο.Α.  Τουλάχιστον 2ετής προϋπηρεσία στο αντικείμενο της ειδικότητας αποδεικνυόμενη με τον αριθμό έγκρισης του Υπ.Πο.Α.

3. Προϋπηρεσία στον φορέα.

4. Καλλιτεχνική δραστηριότητα: Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγμένη: Βιογραφικό σημείωμα με το ευρύτερο  αντικείμενο ενασχόλησης.

Παιδαγωγικά και ειδικά προσόντα: Παιδαγωγική/εκπαιδευτική εμπειρία, σεμινάρια-επιμόρφωση στο αντικείμενο.

Καλλιτεχνικό   Προσωπικό – Καθηγητής Φλάουτου 1 ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 1.Τίτλοι σπουδών : Δίπλωμα ή Πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένου από το Υπ.Πο.Α.   μουσικού ιδρύματος εσωτερικού ή εξωτερικού.

2. Γενική Προϋπηρεσία στο αντικείμενο: αποδεδειγμένη διδακτική προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα, εποπτευόμενα από το Υπ.Πο.Α.  Τουλάχιστον 2ετής προϋπηρεσία στο αντικείμενο της ειδικότητας αποδεικνυόμενη με τον αριθμό έγκρισης του Υπ.Πο.Α.

3. Προϋπηρεσία στον φορέα.

4. Καλλιτεχνική δραστηριότητα: Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγμένη: Βιογραφικό σημείωμα με το ευρύτερο  αντικείμενο ενασχόλησης.

Παιδαγωγικά και ειδικά προσόντα: Παιδαγωγική/εκπαιδευτική εμπειρία, σεμινάρια-επιμόρφωση στο αντικείμενο.

Καλλιτεχνικό   Προσωπικό – Καθηγητής Κλαρινέτου 1 ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 1.Τίτλοι σπουδών : Δίπλωμα ή Πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένου από το Υπ.Πο.Α.   μουσικού ιδρύματος εσωτερικού ή εξωτερικού.

2. Γενική Προϋπηρεσία στο αντικείμενο: αποδεδειγμένη διδακτική προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα, εποπτευόμενα από το Υπ.Πο.Α.  Τουλάχιστον 2ετής προϋπηρεσία στο αντικείμενο της ειδικότητας αποδεικνυόμενη με τον αριθμό έγκρισης του Υπ.Πο.Α.

3. Προϋπηρεσία στον φορέα.

4. Καλλιτεχνική δραστηριότητα: Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγμένη: Βιογραφικό σημείωμα με το ευρύτερο  αντικείμενο ενασχόλησης.

Παιδαγωγικά και ειδικά προσόντα: Παιδαγωγική/εκπαιδευτική εμπειρία, σεμινάρια-επιμόρφωση στο αντικείμενο.

Καλλιτεχνικό   Προσωπικό –Καθηγητής Τρομπέτας 1 ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 1.Τίτλοι σπουδών : Δίπλωμα ή Πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένου από το Υπ.Πο.Α.   μουσικού ιδρύματος εσωτερικού ή εξωτερικού.

2. Γενική Προϋπηρεσία στο αντικείμενο: αποδεδειγμένη διδακτική προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα, εποπτευόμενα από το Υπ.Πο.Α.  Τουλάχιστον 2ετής προϋπηρεσία στο αντικείμενο της ειδικότητας αποδεικνυόμενη με τον αριθμό έγκρισης του Υπ.Πο.Α.

3. Προϋπηρεσία στον φορέα.

4. Καλλιτεχνική δραστηριότητα: Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγμένη: Βιογραφικό σημείωμα με το ευρύτερο  αντικείμενο ενασχόλησης.

Παιδαγωγικά και ειδικά προσόντα: Παιδαγωγική/εκπαιδευτική εμπειρία, σεμινάρια-επιμόρφωση στο αντικείμενο.

Καλλιτεχνικό   Προσωπικό –Καθηγητής Τρομπονιού 1 ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 1.Τίτλοι σπουδών : Δίπλωμα ή Πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένου από το Υπ.Πο.Α.   μουσικού ιδρύματος εσωτερικού ή εξωτερικού.

2. Γενική Προϋπηρεσία στο αντικείμενο: αποδεδειγμένη διδακτική προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα, εποπτευόμενα από το Υπ.Πο.Α.  Τουλάχιστον 2ετής προϋπηρεσία στο αντικείμενο της ειδικότητας αποδεικνυόμενη με τον αριθμό έγκρισης του Υπ.Πο.Α.

3. Προϋπηρεσία στον φορέα.

4. Καλλιτεχνική δραστηριότητα: Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγμένη: Βιογραφικό σημείωμα με το ευρύτερο  αντικείμενο ενασχόλησης.

Παιδαγωγικά και ειδικά προσόντα: Παιδαγωγική/εκπαιδευτική εμπειρία, σεμινάρια-επιμόρφωση στο αντικείμενο.

Καλλιτεχνικό   Προσωπικό –Καθηγητής Κανονακίου 1 ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 1. Πτυχίο ή βεβαίωση σπουδών οργάνου αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος εσωτερικού ή εξωτερικού.

2. Γενική Προϋπηρεσία στο αντικείμενο: αποδεδειγμένη διδακτική προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα, εποπτευόμενα από το Υπ.Πο.Α.  Τουλάχιστον 2ετής προϋπηρεσία στο αντικείμενο της ειδικότητας αποδεικνυόμενη με τον αριθμό έγκρισης του Υπ.Πο.Α.

3. Προϋπηρεσία στον φορέα.

4. Καλλιτεχνική δραστηριότητα: Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγμένη: Βιογραφικό σημείωμα με το ευρύτερο  αντικείμενο ενασχόλησης.

Παιδαγωγικά και ειδικά προσόντα: Παιδαγωγική/εκπαιδευτική εμπειρία, σεμινάρια-επιμόρφωση στο αντικείμενο.

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 19      

 

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων θα πρέπει να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια και να έχουν ηλικία 21 ετών και άνω και να μην έχουν υπερβεί το 64ο έτος (άρθρο 13 του Ν. 3584/2007).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση του φορέα, και να την υποβάλλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία του τμήματος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Μεγαρέων (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.) στα Μέγαρα και συγκεκριμένα στο Κυριακούλειο Πολιτιστικό Κέντρο (Κεντρική πλατεία Μεγάρων – 1ος όροφος), μαζί με τα αντίγραφα όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών και τίτλων. Αν δεν συνυποβληθούν οι υποψήφιοι θα τίθενται εκτός διαδικασίας και η αίτηση τους θα απορρίπτεται. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 22960-82747 & 89150. Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής κρίνεται με βάση τη σφραγίδα ταχυδρομείου.

Τα τυπικά προσόντα πρόσληψης και απαιτούμενα δικαιολογητικά αναφέρονται στην αναλυτική προκήρυξη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν ολόκληρη την προκήρυξη στο πρόγραμμα Διαύγεια η να την παραλάβουν από τα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Μεγαρέων (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.),  μαζί με την αίτηση, και από το site του Δήμου Μεγαρέων (www.megara.gr).

Σε περίπτωση που αδυνατούν να προσέλθουν στα γραφεία προκειμένου να παραλάβουν το έντυπο της αίτησης, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον φορέα προκειμένου να τους αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες  ή της ανάρτησης της στο χώρο ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Μεγαρέων (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.) , εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

 

 

 

 

Οι συνεντεύξεις των ενδιαφερομένων θα πραγματοποιούνται από την ορισμένη με την υπ’ αριθμ: 64/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τριμελής επιτροπή, σε ημερομηνία και ώρα που θα τους γνωστοποιηθεί κατά την υποβολή της αίτησής τους.

 

 

Η Πρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.

 

 

ΚΑΣΤΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ