Με ισχυρή πλειοψηφία το δημοτικό συμβούλιο στη συνεδρίαση της Τρίτης 9 Απριλίου ενέκρινε τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του ΕΔΣΝΑ και των δήμων Μεγαρέων και Μάνδρας – Ειδυλλίας με αντικείμενο την διαχείριση των βιοαποβλήτων των δύο δήμων.

Ο ΕΔΣΝΑ που αποτελεί τον φορέα διαχείρισης των στερεών αποβλήτων του νομού Αττικής έχει ως σκοπό την προσωρινή αποθήκευση, επεξεργασία, μεταφόρτωση και ανακύκλωση των στερεών αποβλήτων στις εγκαταστάσεις του. Στο παλίσιο των αρμοδιοτήτων του ο ΕΔΣΝΑ έχει κατασκευάσει και λειτουργεί μονάδες διαχείρισης και διάθεσης αποβλήτων (ΧΥΤΑ Φυλής, ΕΜΑ Άνω Λιοσίων, ΣΜΑ Σχιστού, κλπ) ενώ δύναται να αναλαμβάνει κατόπιν ανάθεσης και την μεταφορά των αποβλήτων των φορέων με τους οποίους υπογράφει την προγραμματική σύμβαση όπως είναι οι δήμοι Μεγάρων και Μάνδρας Ειδυλλίας.

Στις στρατηγικές τόσο του νέου εθνικού σχεδιασμού διαχείρισης αποβλήτων όσο και του περιφερειακού σχεδιασμού διαχείριση αποβλήτων Αττικής προβλέπεται η καθιέρωση της χωριστής συλλογής και αξιοποίησης των βιοαποβλήτων, σε μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων που θα κατασκευαστεί σε περιοχή που θα βρίσκεται στα διοικητικά όρια του δήμου Μεγαρέων. Έτσι η ΜΕΒΑ μετά την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου είναι γεγονός. Στην εγκατάσταση που θα κατασκευαστεί από τον ΕΔΣΝΑ θα εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα οι δήμοι Μεγάρων και Μάνδρας – Ειδυλλίας για το σύνολο των συλλεγόμενων στα διοικητικά τους όρια (μέσω προγραμμάτων διαλογής στην πηγή), βιοαποβλήτων. επίσης στην εν λόγω μονάδα επεξεργασίας θα μπορούν να εξυπηρετούνται και άλλοι δήμοι ύστερα από εισήγηση της κοινής επιτροπής παρακολούθησης. Το δίκτυο χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων από νοικοκυριά και επιχειρήσεις θα εγκαταστήσουν και θα λειτουργήσουν με ευθύνη τους οι συμβαλλόμενοι δήμοι, οι οποίοι σημειωτέον να προσδιορίσουν, θα σχεδιάσουν και θα υλοποιήσουν δράσεις ενημέρωσης των δημοτών για το πρόγραμμα διαλογής βιοαποβλήτων και δράσεις οικιακής κομποστοποίησης, συνεχίζοντας την χωριστή συλλογή των κλαδεμάτων – δημοτικού πρασίνου σύμφωνα με τα τοπικά σχέδια διαχείρισης και τις ήδη εφαρμοσμένες πρακτικές.

Στις υποχρεώσεις του ΕΔΣΝΑ είναι να αναλάβει να διενεργήσει ως φορέας προμήθειας του εξοπλισμού συλλογής και μεταφοράς των βιοαποβλήτων (καφέ κάδοι, οχήματα συλλογής – μεταφοράς). Ο εξοπλισμός αυτός που θα είναι ιδιοκτησίας του ΕΔΣΝΑ θα παραχωρηθεί στο δήμο Μεγάρων και στο δήμο Μάνδρας – Ευδιλλίας προς χρήση χωρίς ιδιαίτερο αντάλλαγμα, αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη των αναγκών τους που θα απορρέουν από την προγραμματική σύμβαση που θα υπογραφεί.

Από την πλευρά τους οι δήμοι υποχρεούνται να ενεργούν ως φορείς χωριστής συγκέντρωσης από νοικοκυριά και επιχειρήσεις την συλλογή και μεταφορά των βιοαποβλήτων στους καφέ κάδους με δικό τους προσωπικό και με οχήματα που θα παραχωρηθούν από τον ΕΔΣΝΑ. Επίσης θα μπορούν να μεταφέρουν και τα πράσινα απόβλητα (κλαδέματα) με δικά τους οχήματα και προσωπικό στην μονάδα επεξεργασίας (ΜΕΒΑ).

Περισσότερα για την προγραμματική σύμβαση σε εκτενές ρεπορτάζ την επόμενη εβδομάδα.